Công văn Số: 1535/UBND-VX Tam Nông, ngày 01tháng 10 năm 2020. V/v triển khai thực hiện chuyển đổi chi trả lương đối với hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Tên file: 1353-Ve-viec-chuyen-doi-luong-doi-voi-hop-dong-lao-dong-theo-ND-68-Vinh-29-9-2020-1.pdf
Tải về

Căn cứ Công văn số 2114/SNV-TCCC ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc thực hiện chuyển đổi chi trả lương đối với hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 1. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện chuyển đổi chi trả lương đối với hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, cụ thể như sau: 1.1. Đối với các cơ quan hành chính trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên được giao số lượng người làm việc và cấp kinh phí hoạt động: a) Tổng thu nhập hiện hưởng của hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, hiện được áp dụng theo thang bảng lương của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP1 và các khoản phụ cấp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật, được quy đổi ra số tiền cụ thể. Mức lương trong hợp đồng mới không được thấp hơn số tiền cụ thể hiện đang hưởng và không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Trong nội dung hợp đồng có những điều khoản thỏa thuận, thống nhất giữa người lao động và người sử dụng lao động về chế độ, chính sách theo thời gian để tiếp tục thực hiện hợp đồng sau đó, bảo đảm trên nguyên tắc việc thực hiện hợp đồng tuân thủ quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thực hiện. b) Các trường hợp sau khi quy đổi ra số tiền cụ thể mà thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, thực hiện theo nguyên tắc tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 7 của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP, cụ thể: công việc, chức danh không đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề thì bằng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

(Có văn bản đính kèm)