Thông báo về việc thuê tổ chức bán đấu giá: Quyền khai thác căn tin, nhà giữ xe và quầy văn phòng phẩm của các điểm trường thuộc Huyện quản lý

Tên file: 239-THONG-BAO-THUE-TO-CHUC-DAU-GIA-CAN-TIN-NHA-XE-1.pdf
Tải về

THÔNG BÁO

Về việc thuê tổ chức bán đấu giá: Quyền khai thác căn tin, nhà giữ xe và quầy văn phòng phẩm của các điểm trường thuộc Huyện quản lý

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản; Căn cứ Công văn số 217/UBND-TCD-NC ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện quy định về đấu giá tài sản; Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-UBND-TL ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông về việc thành lập Hội đồng định giá khai thác giá dịch vụ sử dụng đò năm 2021; Căn cứ Quyết định số 1392/QĐ-UBND-HC ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền khai thác căn tin, nhà giữ xe và quầy văn phòng phẩm của các điểm trường thuộc Huyện quản lý; Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tam Nông thông báo công khai về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền khai thác căn tin, nhà giữ xe và quầy văn phòng phẩm của các điểm trường thuộc Huyện quản lý, theo các nội dung sau: 1

(Có văn bản đính kèm)